Mitä on Beyond Body, Voice, Mind?

Ihmisenä oleminen voidaan jakaa kolmeen ulottuuvuuteen – fyysiseen, psyykkis-sosiaaliseen ja henkiseen. Nämä kolme kietoutuvat toisiinsa saumattomasti olemassa olossamme. Niistä muodostuu se persoona, joka olemme toisille ihmisille.

Beyond Body, Voice, Mind metodin menetelmä rakentuu kehon, äänen ja mielen kokonaisvaltaisesta yhteistoiminnasta. Beyond Body, Voice, Mind metodin lopullinen päämäärä ja ydintavoite on saada ihminen positiivisella tavalla tietoisemmaksi omasta itsestään, saada ihminen oivaltamaan hänen roolinsa oman elämänsä myötä luojana, saada hänet ymmärtämään todellinen potentiaalinsa.

Metodin kolmen ulottuvuuden kautta tutustutaan omaan itseen askel askeleelta

Beyond Body edustaa ja valmentaa ihmistä hänen fyysisessä ulottuvuudessa. Valmennuksen päätyökaluna käytetään erityistä ydinhengitysharjoitusta – syvähengitystä, jonka avulla etsitään kehon sisäistä linjausta. Tavoitteena on saada kehon ’frame’, kehon fyysinen kehys tasapainoiseen linjaan.

Beyond Body ydinopit

  • Hengitys ja hengityksenhallinta
  • Kehon hallinta
  • Kehon keskilinja, energialinja

Beyond Voice edustaa ja valmentaa ihmistä hänen psyykkis-sosiaalisessa ulottuvuudessa, äänen ja mielen ulottuvuudessa. Beyond Voice valmennuksen päätyökaluna käytetään erityisiä Beyond Voice ääni-harjoituksia, joilla saadaan avaruutta nieluun ja ääntöväylään. Ääniharjoitusten avulla saadaan kehon syvempiin kerroksiin lihasaktiivisuus, joka syventää Beyond Body hengitysharjoitusta.

Beyond Voice ydinopit

  • Hengityksen ja äänen hallinta
  • Syvä ääni ja kehonsisäisen paineen käyttäminen äänentuotossa
  • Äänen resonointi kehossa

Beyond Mind edustaa ja valmentaa ihmistä hänen psyykkis-sosiaalisessa sekä henkisessä ulottuvuudessa, jossa nämä kolme – fyysinen, psyykkis-sosiaalinen ja henkinen ulottuvuus -sulautuvat yhdeksi. Beyond Mind valmennuksen päätyökaluna on tietoisen mielen aktivoiminen ja läsnä oleminen sekä terapeuttinen kommunikaatio, jonka tarkoituksena on avartaa ymmärrystä omasta itsestä ja henkilökohtaisen elämän syvemmästä tarkoituksesta.

Beyond Mind inspiraation ydinajatukset

  • Läsnäolo, energia, inspiroituminen, tarkoitus
  • Tietoinen läsnäolo (Eckhart Tolle)
  • Hengen anatomia (Carolyn Myss)
  • Logoterapia ja elämäntarkoitus, perimmäinen tarkoitus (mm. Viktor E. Frankl, Elisabeth Lukas)

”Jos sinusta tuntuu, että et ole saavuttanut todellista luontoasi, että todellinen identiteettisi on vielä näkymättömissä jonkin keinotekoisen maskin alla, jota kutsut persoonallisuudeksesi, voi BBVM metodivalmennus auttaa sinua sisäisen kasvun alkuun.”